Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda

Uprava lokalnih javnih prihoda vrši poslove uprave koji se odnose na:

- pripremanje propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; priprema informativne i druge stručne materijale za predsjednika Opštine i Skupštinu; priprema: stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa u ovoj oblasti i vrši druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
- utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda i to: lokalnih administrativnih taksi; poreza na nepokretnosti, boravišne i turističke takse, članskog doprinosa, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse; naknadu za korišćenje opštinskih puteva;
- vodi registar poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi Uprava za nekretnine; propisuje oblik i sadržaj poreske prijave; preduzima mjere naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga, zabrana prenosa);
- propisuje oblik i sadržaj poreske prijave;
- vrši plenidbu i prodaju pokretne i nepokretne imovine;
- predlaže izdavanje privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom;
- priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda;
- vrši evidenciju naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
- inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreskih obveznika u skladu sa ovlašćenjima iz zakona kojima se uređuju pojedine vrste poreza;
- poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ove Uprave;
- pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
- izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Uprave; odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika i namještenika u Upravi; odlučivanje o kojeficijentu; donošenje Rješenja o zaradama zaposlenih u ovoj Upravi; odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika u Upravi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Upravi; podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenje nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
- obezbijeđivanje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
- objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
- organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
- poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Uprave; poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.