Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba Skupštine

Služba Skupštine je obrazovana Odlukom o obrazovanju Službe Skupštine ("Službeni list CG- Opštinski propisi", broj 08/19), za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Skupštine opštine Budva, njenih radnih tijela i odbornika.

Službom rukovodi Sekretar Skupštine.

Poslovi

 Služba obavlja stručne i druge poslove koji se naročito odnose na:

- pripremanje propisa kojima se uređuje način rada Skupštine i način ostvarivanja prava i dužnosti odbornika;
- učestvovanje u pripremi i organizovanju sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, izradu zapisnik o radu na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela;
- obezbjeđivanje i davanje stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga Skupštine i njenih radnih tijela;
- pružanje stručne pomoći potrebne za vršenje funkcije odbornika;
- pripremanje Programa rada Skupštine i praćenje njegovog izvršenja;
- praćenje realizacije odluka i drugih akata Skupštine;
- pripremanje predloge akata i stručnih materijala za potrebe radnih tijela Skupštine;
- vršenje informisanje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština i stara se o informisanju javnosti o radu Skupštine i njenih radnih tijela;
- obradu, čuvanje i davanje na korišćenje informativno-dokumentacionih podataka i drugih materijala koji su nastali u vezi sa radom Skupštine i njenih radnih tijela;
- sprovođenje postupka obavještavanja i pozivanja nevladinih organizacija za učešće na sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela kroz institut "prazna stolica";
- upoznavanje građana o njihovim pravima prilikom podnošenja inicijativa, prijedloga i drugih akata;
- obezbjeđivanje objavljivanja nacrta i predloga i usvojenih akata Skupštine na sajtu Opštine Budva;
- uređivanje tekstova usvojenih akata sa sjednica Skupštine i staranje o njihovom objavljivanju na sajtu Opštine Budva i u “Službenom listu- Crne Gore - Opštinski propisi” i čuva izvornike ovih akata;
- evidentiranje, klasifikovanje i čuvanje akata i dokumenata Skupštine i njenih radnih tijela;
- vođenje evidencije o radu Skupštine i odbornika, i to: o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine, o prisustvu/odsustvu sjednicama Skupštine i radnih tijela, broju datih predloga ili inicijativa, broju prihvaćenih i neprihvaćenih predloga, broju diskusija na sjednicama Skupštine, trajanju diskusija, broju postavljenih odborničkih pitanja, trajanju zasjedanja Skupštine i radnih tijela, u skladu sa Poslovnikom Skupštine;
- pripremanje zahtjeva za planiranje sredstava u budžetu za potrebe rada Skupštine i Službe;
- vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- pripremanje i organizovanje kolegijuma i drugih sastanaka kod predsjednika Skupštine i staranje o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka;
- organizovanje prijema stranaka kod predsjednika Skupštine.

Služba vrši i druge stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Skupštine, njenih radnih tijela, predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine i odbornika u vršenju njihovih prava i dužnosti u Skupštini.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.