Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Slobodan pristup informacijamaRješenja o slobodnom pristupu informacijama


Javne evidencije i javni registri

Javne evidencije i javni registri koje vodi Služba za javne nabavke:

- Centralizovani sistem javnih nabavki CG UJN za period do 2021
- Elektronski sistem javnih nabavki CG ESJN za period od 01.01.2021
- Opština Budva - Služba za javne nabavke

Javne evidencije i javni registri koje vodi Sekretarijat za lokalnu samoupravu:

- eDMS - primjenom sistema elektronskog upravljanja dokumentacijom (eDMS) registri koji čine osnovnu evidenciju u kancelarijskom poslovanju - djelovodni protokoli, upisnici prvostepenog upravnog postupka, upisnici izdatih uvjerenja i upisnik inspekcijskog nadzora vode se u elektronskom obliku za sve organe lokalne uprave;
- Upisnik ovjera, potpisa, prepisa i rukopisa;
- Interne dostavne knjige;
- Arhivska građa;
- Kadrovska evidencija (elektronska i materijalna);
- Matični registar vjenčanih;
- Registar o izdatim radnim knjižicama;
- Registar mjesnih zajednica;
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu - dokumenti


Javne evidencije, javni registri i skupštinski materijal:

Javne evidencije, javni registri i skupštinski materijal
- spisak odbornika Skupštine opštine Budva
- spisak klubova odbornika i članova klubova;
- spisak opštinskih odbora političkih partija koje imaju odbornike u SO Budva;
- spisak radnih tijela Skupštine i članova radnih tijela;
- spisak službenika i namještenika sa službeničkim i namješteničkim zvanjima;
- spisak održanih sjednica i usvojena akta na sjednicama Skupštine opštine Budva;
- predlozi dnevnog reda sjednica Skupštine i predlozi akata;
- tonski i video zapisi sa sjednica Skupštine opštine Budva;
- djelovodnik i registar uz djelovodnik;
- programi rada SO Budva, Poslovnik SO Budva, Statut Opštine Budva i Odluka o
obrazovanju radnih tijela SO Budva;
- evidencija o prisustvu/odsustvu odbornika na sjednicama Skupštine;
- evidencija o prisustvu/odsustvu odbornikama na sjednicama skupštinskih odbora;
- evidencija o broju datih predloga ili inicijativa (prihvaćenih/neprihvaćenih) od strane
odbornika (od 2019. godine);
- evidencija o broju diskusija odbornika na sjednicama Skupštine (od 2019. godine);
- evidencija o trajanju diskusija odbornika na sjednicama Skupštine (od 2019. godine);
- evidencija o broju postavljenih odborničkih pitanja;
- evidencija o trajanju zasjedanja Skupštine (od 2019. godine);
- evidencija o trajanju sjednica skupštinskih odbora (od 2019. godine).


Program i plan rada

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta

Centar za informacione tehnologije

Sekretarijat za zaštitu imovine

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.