Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije vrši  poslove uprave koji se odnose na:

- pripremanje, planiranje i izradu nacrta budžeta Opštine; pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine; izrađivanje stručnih uputstava o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta; propisivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; utvrđivanje nacrta Odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri predsjednik Opštine; praćenje izvršenja budžeta Opštine; pripremanje planova izvršenja budžeta, završnog računa budžeta i odluke o zaduživanju Opštine; pripremanje propisa u vezi raspisivanja opštinskog zajma; vršenje poslova oko uvođenja opštinskog samodoprinosa;
- pripremanje i izvršavanje Budžeta;
- donošenje Rješenja o zaradama zaposlenih u ovom Sekretarijatu;
- vođenje evidencije o zaradama zaposlenih u organima lokalne uprave;
- obezbjeđivanje uslova za zaštitu potrošača;
- upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu Opštine; odobravanje otvaranja podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole rashoda i izvršavanje budžeta; obračuna i isplate zarada i naknada službenika organa i službi, kao potrošačkih jedinica; upravljanje dugom i analiziranje zaduženosti, budžetsko računovodstvo i budžetsko izvještavanje;
- sarađivanje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovano;
- dostavljanje nadležnom Ministarstvu izvještaje u skladu sa propisima;
- upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama u ovim oblastima; davanje mišljenja, pripremanje prijedloga akata o davanju saglasnosti na statut, program rada, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju javnih službi iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština; davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa planiranjem prihoda i rashoda javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština Budva; davanje prijedloga mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih službi iz ovih oblasti koji se dostavljaju Skupštini i predsjedniku Opštine;
- saradnju sa nevladinim organizacijama iz djelokruga rada;
- poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sekretarijata;
- pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine;
- izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata; odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
- obezbijeđivanje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
- objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
- organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
- poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.