Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

  - uređivanje i stvaranje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u opštini u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno umjetničkog amaterizma;
  - ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture; zaštitu spomenika kulture, vođenje registra, čuvanje, zaštitu i održavanje spomenika i spomen obilježja koji nemaju svojstvo spomenika kulture; izradu programa podizanja spomen obilježja, pripremanje opštinskog programa razvoja kulture i pripremanje akata o imenovanju Savjeta za kulturu;
  - podsticanje razvoja kulture kroz sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi;
  - ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama iz oblasti nadležnosti ovog Sekretarijata;
  - praćenje stanja u oblasti obrazovanja, staranje o dostavljanju podataka o djeci dorasloj za upis u osnovnu školu, usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, imenovanje Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama; učestvovanje u podsticanju i vrijednovanju daljeg školovanja talentovane i nadarene djece;
  - praćenje stanja u oblasti javnog informisanja u Opštini;
  - stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, te uslova za trening i takmičenje sportista, podsticanje sportske aktivnosti lica sa invaliditetom i podsticanje vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu;
  - razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture; učestvovanje u organizaciji i suorganizaciji sportskih manifestacija od opštinskog, međuopštinskog i međunarodnog značaja; učestvovanje u izradi strateških i planskih dokumenata iz oblasti sporta; objedinjavanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sportskih subjekata, postupak finansiranja i sufinansiranja sportskih organizacija od interesa za opštinu; administrativno-tehničke poslove za izbor najboljih sportskih subjekata u tekućoj godini; obezbjeđenju uslova za rad sportskih organizacija osnovanih u skladu sa zakonom, aktivnosti koju su u funkciji unaprjeđenja zdravlja i psiho-fizičkih sposobnosti djece, omladine i građana; obezbjeđivanju uslova za sprovodnje vannastavnih sportskih aktivnosti, pomaže i podstiče sportske organizacije na lokalnom nivou stvaranjem organizacionih, prostornih i drugih uslova za rad; vođenje interne evidencije sportskih organizacija i sportskih objekata na lokalnom nivou i druge aktivnosti utvrđene zakonom i propisima organa Opštine iz oblasti sporta.
  - poslove obezbjeđivanja uslova i unapređenje djelatnosti zdravstvene zaštite, socijalne i dječije zaštite, primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kućna njega i pomoć starim i invalidnim licima, staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti, vodi postupak za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite (jednokratna novčana pomoć i vanredna pomoć), stara se o ostvarivanju dječje zaštite koja se odnosi na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece i drugim dodatnim oblicima dječje zaštite koje propiše Opština; prati i učestvuje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite iniciranjem, predlaganjem i planiranjem mjera u ovoj oblasti, a koje su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
  - zaštitu manjinskih prava; priprema razvojnih planova i programa u oblastima socijalne i dječije zaštite, rodne ravnopravnosti i programa obezbjeđenja alternativnog smještaja, prava RE zajednice, žrtava nasilja, LGBT zajednice i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa;
  - praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
  - obezbjeđivanje novčane naknade za novorođenčad; obezbjeđivanje prava na besplatni školski pribor za korisnike MOP-a i za djecu bez roditeljskog staranja, ostvarivanje prava na odmor, polumaturske i maturske ekskurzije i rekreaciju školske djece pod povoljnim uslovima i drugim dodatnim oblicima dječje zaštite koje propiše opština i drugih prava i usluga u skladu sa Odlukom o pravima iz socijalne i dječije zaštite; vođenje evidencija o korisnicima prava iz dječje i socijalne zaštite;
  - vrši trezorsko poslovanje za ovaj organ i za javne službe koje su u nadležnosti ovog sekretarijata, a čiji je osnivač Opština Budva; trezorsko poslovanje koje se odnosi na materijalna davanja propisana zakonskim i opštim aktima iz okvira djelatnosti ovog Sekretarijata.
  - vršenje upravnog nadzora i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama u ovim oblastima; davanje mišljenja, pripremanje prijedloga akata o davanju saglasnosti na statut, program rada, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju javnih službi iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština; davanjem mišljenja i prijedloga mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih službi iz ovih oblasti koji se dostavlja Skupštini i predsjedniku Opštine;
  - rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, vodi evidenciju o broju korisnika i vrsti tih prava;
  - rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa nadležnim organima državne uprave;
  - u okviru organizacione jedinice Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje aktivnosti i preduzimanje mjera iz oblasti prevencije zloupotreba droga - bolesti zavisnosti, planiranje i sprovođenje omladinske politike u opštini u cilju poboljšanja položaja mladih u skladu sa zakonom i propisima organa Opštine iz ovih oblasti;
  - vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga ovog Sekretarijata;
  - pripremanje informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine iz djelokruga poslova ovog Sekretarijata;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  - priprema dijela Kadrovskog plana koji se odnosi na zaposlene u Sekretarijatu i dostavljanje istog organu nadležnom za upravljanje ljudskim resursima;
  - odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta;
  - pripremanje Plana korišćenja godišnjig odmora u ovom organu;
  - sprovođenje procesa ocenjivanja rada službenika i namještenika u organu,
  - donošenje rješenja o radnom status i pravima iz radnog odnosa zaposlenih u ovom Sekretarijatu;
  - planiranje i omogućavanje stručnog osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika u skladu sa programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja utvrđenim Zakonom o lokalnoj samoupravi, donošenje odlike o pokretanju disciplinskog postupka protiv lokalnog službenika odnosno namještenika i izricanje disciplinske mjere za lakšu povredu službene dužnosti, vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Sekretarijatu, vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbijeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine, u skladu zakonom i opštinskim propisima, akata iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata;
  - izrada i sprovođenje strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga poslova ovog organa; saradnju sa državnim organima,drugim pravnim licima i institucijama u okviru djelokruga poslova ovog organa;
  - i druge poslove iz svog djelokruga, utvrđene zakonom i drugim propisima.
  (Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Budva
  "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 12/2022 od 30.3.2022.)

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.